Werking

Een woordje uitleg over 1Gezin 1Plan Voor- en Noorderkempen

1Gezin 1Plan is gratis. Het is bedoeld voor gezinnen, met kinderen en jongeren vanaf de zwangerschap tot 25 jaar, die kampen met uitdagingen en bezorgdheden binnen het gezin en op verschillende levensdomeinen.

 

1Gezin 1Plan Voor- en Noorderkempen biedt volgende diensten aan:

 

Procesbegeleiding

De procesbegeleiders van 1Gezin1Plan luisteren naar alle vragen, bezorgdheden en wensen van jouw gezin. We schrijven ze allemaal op. Zo wordt duidelijk welke vragen je hebt en waar je hulp bij wil.

Je gezin staat er niet alleen voor!

 

De procesbegeleiders van 1Gezin1Plan zoeken samen met jou en je gezin wie jullie kan ondersteunen. Dit kan familie, een vriend, een hulpverlener, of een belangrijke andere zijn.

We kunnen samen met jou en al de mensen rondom jou nadenken over welke ondersteuning het beste is. Dat kan tijdens een gezamenlijk gesprek met iedereen of met een aantal mensen afzonderlijk.

We schrijven de afspraken in het gezinsplan: Wat moet er gebeuren, wie doet wat en wie kan daarbij eventueel ondersteunen?

De procesbegeleider volgt samen met jouw gezin op dat het plan wordt uitgevoerd.

 

Een samenwerking met 1Gezin 1Plan duurt gemiddeld 4 tot 6 maanden. De gesprekken kunnen doorgaan bij het gezin thuis of op een afgesproken plaats.

 

Als er al een samenwerking is met andere diensten, dan kan de procesbegeleider mee zoeken om alle verwachtingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Deze afspraken schrijven we ook neer in het gezinsplan.

 

Eerstelijnspsychologisch traject

Heb je vragen over de psychosociale of emotionele ontwikkeling van je kind of zit je met vragen met betrekking tot het ouderschap?

Dan kan je terecht bij de eerstelijnspsychologen van 1Gezin1Plan. De eerstelijnspsycholoog is er om signalen van psychologische problemen bij kinderen en jongeren snel op te sporen, te verhelpen en te voorkomen dat deze erger worden.

 

De zorg is gericht op het verhogen van de veerkracht, zelfredzaamheid en zelfstandigheid van het gezin, ouders en/of het kind/jongere.

Daarnaast kan de eerstelijnspsycholoog kinderen die een andere vorm van hulp nodig hebben doorverwijzen naar de juiste instantie.

 

De eerstelijnspsychologen bieden een kortdurend begeleidingstraject aan van ongeveer 5 à 10 sessies. De gesprekken gaan door op onze dienst of een gesprekslokaal bij jou in de buurt.

 

Wettelijk kader

Wat doen we met jouw gegevens?

Je gegevens worden bijgehouden in eCQare, een online, beveiligd cliëntdossier. In het cliëntdossier vind je de eigen contactgegevens en de contactgegevens van alle mensen die mee nadenken over het gezinsplan. Het cliëntdossier brengt alle informatie samen en helpt de procesbelegeider of eerstelijnspsycholoog om continue en kwaliteitsvolle hulp aan te bieden. Je hebt het recht op inzage van het elektronisch dossier en een elektronisch afschrift daarvan. Binnen de vijftien dagen na je aanvraag zullen we je inzage verlenen of een afschrift bezorgen.

 

Beroepsgeheim

Wij zijn als hulpverlener gebonden aan gezamenlijk beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat jullie verhaal en gegevens tussen ons en ons team blijven. Wanneer andere diensten en/of hulpverleners informatie over jullie vragen dan hebben we hiervoor eerst jullie toestemming nodig.

Wanneer binnen jullie gezin aan ons gevraagd wordt om bepaalde zaken niet met elkaar te delen, willen we dit respecteren. Tegelijkertijd streven we steeds naar een open communicatie tussen alle gezinsleden.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en rapportageplicht

Wanneer er dingen gebeuren die een ernstig negatief effect (kunnen) hebben op het psychisch of fysisch welzijn van kinderen, dragen wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de nodige stappen te ondernemen en/of de aanmelder op de hoogte te brengen.

We streven ernaar om dit steeds vooraf met je te bespreken en je op de hoogte te brengen van de stappen die we zullen ondernemen. Als deze gesprekken geen verandering brengen in de situatie en we nog steeds bezorgd zijn over de veiligheid kunnen we de hulp inroepen van andere instanties.

 

Samenwerking met Jeugdrechtbank

Wanneer de Jeugdrechtbank betrokken is, houden wij hen op de hoogte van het verloop van onze contacten. We vragen aan de betrokken consulent om basisvoorwaarden op te stellen, van waaruit het gezinsplan kan opgebouwd worden.

 

Klachtenprocedure

Als u vragen of bedenkingen heeft aangaande onze manier van werken, de manier waarop u benaderd wordt en/of u heeft een daadwerkelijke klacht nodigen wij u uit om dit met ons te bespreken. Wij beschouwen dit als een vorm van feedback in verband met onze werking en waarderen het dat je deze aan ons wil geven. Deze feedback helpt ons om onze werkwijze verder bij te sturen en te verbeteren waar nodig.

 

Je kan de volgende stappen nemen om een ontevredenheid of klacht op te volgen:

Stap 1: spreek erover met je procesbegeleider

Stap 2: Is je probleem hiermee nog niet opgelost, neem dan contact op met de coördinator – Marijke Huybrechts, via mhuybrechts@olo.be of 0490/44 52 07.

Stap 3: Als een jongere, ouder of betrokkene een klacht heeft over de hulpverlening georganiseerd door Jongerenwelzijn, kan je daarvoor ook terecht bij JO‑lijn. JO-lijn is de luisterlijn van Jongerenwelzijn. Zoek je informatie, advies of heb je klachten? Bel dan op het gratis nummer  0800 900 33.

 

Verdere informatie inzake het wettelijk kader en de rechten van ouders en kinderen binnen de jeugdhulp vind je op: https://www.vlaanderen.be/publicaties/de-rechten-van-kinderen-in-de-jeugdhulp-2

 

Folder

Neem zeker ook een kijkje in onze brochure of druk onze poster af.

brochure1G1P

1G1P-Poster-july20