Visie

Waar doen we het voor?

1Gezin 1Plan Voor- en Noorderkempen gaat voor het aanbieden van een snelle, flexibele hulp op maat voor kinderen en jongeren en hun gezin, die kampen met uitdagingen en bezorgdheden op verschillende levensdomeinen. De bedoeling van 1Gezin 1Plan is voornamelijk van betekenis zijn in een gezin en de eigen krachten te versterken.

 

Daarnaast willen we een brug slaan tussen de nulde en eerstelijnshulpverlening en de Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (RTJ) binnen de regio door enerzijds preventief te werk te gaan in gezinnen en anderzijds gezinnen waarvoor de RTJ niet (meteen) beschikbaar is te ondersteunen in hun proces.

Waar staan we voor?

Om onze samenwerkings- en vertrouwensrelatie met het gezin vorm te geven, nemen we onderstaande basishouding aan:

 • Het gezin, met alle gezinsleden, staat centraal
 • Praten mét het gezin/gezinsleden i.p.v. óver het gezin/gezinsleden
 • Echt luisteren naar wat gezinnen/gezinsleden te zeggen hebben, naar de inhoud. Wij nemen hierbij een niet-wetende houding aan
 • We gaan naast het gezin staan en zien hen als gelijkwaardige samenwerkingspartners, waarbij het gezin de richting bepaalt.
 • Geloven in de eigen krachten van het gezin
 • Samen oplossingen zoeken in en met de leefomgeving van het gezin/de gezinsleden zodat het een duurzaam effect heeft
 • Transparantie
 • Echtheid
 • Niet oordelende houding
 • Empathisch
 • Reflectie over het eigen handelen en denken
 • Warme confrontatie

Uitgangspunten

Vanuit de doelstellingen die de Vlaamse overheid heeft geformuleerd hebben we binnen 1Gezin 1Plan Voor- en Noorderkempen een aantal uitgangspunten opgesteld waaraan we onze visie ophangen in de vorm van een metafoor.

Het gezin zit aan het stuur van de trein, bepaalt hoe snel en naar waar de trein rijdt. De trein wordt aangestuurd door kolen, die we zien als de krachten van het gezin

Achter de trein hangen de wagons, die we zien als het netwerk van het gezin

 • Een trein kan weinig of veel wagons hebben en onderweg kunnen er steeds wagons bij aangekoppeld worden
 • Soms kan het nodig zijn om bepaalde wagons los te koppelen, bijv. bij toxische contacten

Een trein beschikt ook vaak over een goederenwagon, dat we zien als alle bagage dat het gezin met zich meedraagt

 • Deze bagage kan zwaar of licht zijn en kan verschillende vormen hebben, bijv. verleden van IFG, beperkte pedagogische vaardigheden, weinig vertrouwen in hulpverlening, enz.
 • De bagage speelt altijd een rol in het proces dat we aangaan

De trein kan op het verkeerde spoor geraken. 1Gezin 1Plan ondersteunt het gezin om de wissel naar het gewenste spoor te maken.

 

Waar gaan we voor?

1Gezin 1Plan Voor- en Noorderkempen wordt gezien als een project dat met diverse vragen aan de slag gaat vanaf het moment dat een gezin zich zoekende voelt bij een bepaald thema of vraag. We begeleiden gezinnen met HUN vragen en luisteren naar HUN wensen.

Gezinnen weten ons zelf te vinden. We worden dan ook gezien als een evidente partner op de weg van gezinnen. We zijn zichtbaar, goed bereikbaar en laagdrempelig voor gezinnen in de regio. Onze droom is zelfs om in de toekomst met een ELP mobilhome door de regio te trekken of te werken vanuit antennepunten in bijv. scholen, Huizen van het Kind of OverKophuizen.

Andere hulpverleners in de regio zien ons als eerste partner in de zoektocht en toeleiding naar de juiste hulpverlening. Verwijzers en aanmelders ervaren de samenwerking als helpend en kunnen na een kortstondige coaching vaak zelf verder met hun traject. De principes en uitgangspunten van 1Gezin 1Plan zijn als een reflex doorgestroomd naar andere diensten.

Met 1Gezin 1Plan Voor- en Noorderkempen streven we naar een werking die gezinnen vroeg en nabij ondersteunt met een gepast aanbod voor elk gezinslid.