Werking

Woordje uitleg

In het kort

Graag willen wij je een woordje uitleg geven over de werking van 1Gezin1Plan Voor- en Noorderkempen.

De procesbegeleiders van 1Gezin1Plan luisteren naar alle vragen, bezorgdheden en wensen van jouw gezin. Zo wordt duidelijk welke vragen je hebt en waar je hulp bij wil. Samen met jou en je gezin zoeken we wie jullie kan ondersteunen. Dit kan familie, een buur, een hulpverlener, … zijn. We organiseren met iedereen een rondetafelgesprek waarbij we afspreken wat er moet gebeuren, wie wat doet en wie daarbij eventueel kan ondersteunen.  Deze afspraken schrijven we in een gezinsplan. We spreken af dat iemand uit jouw gezin of netwerk aanspreekpunt zal zijn, die samen met de procesbegeleider opvolgt dat het gezinsplan wordt uitgevoerd en geëvalueerd.

Als er al een samenwerking is met andere diensten, dan kan de procesbegeleider mee zoeken om alle verwachtingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Ook die afspraken schrijven we neer in het gezinsplan.

Heb je vragen over de psychosociale of emotionele ontwikkeling van je kind of zit je met vragen met betrekking tot het ouderschap, dan kan je ook terecht bij de eerstelijnspsycholoog van 1Gezin1Plan. Zij bieden een kortdurend begeleidingstraject van ongeveer een 5-tal sessies aan.

Verloop

1Gezin1Plan Voor- en Noorderkempen gaat met jullie (max.) 4 maanden op weg. Bij de start van een procesbegeleiding maken we samen met jou en de aanmelder duidelijke afspraken omtrent de samenwerking. De duur van de begeleiding wordt regelmatig geëvalueerd.

Tijdens de eerste gesprekken van de procesbegeleiding brengen we je vragen en noden in beeld. Dit kan door individuele gesprekken of samen met het gezin. We brengen alle krachten van je gezin in kaart en we bekijken mogelijke hulpbronnen die er zijn in jouw netwerk.

Verandering ligt in de handen van jou en je gezin zelf. We vinden het belangrijk om te starten vanuit jullie wensen en dromen. Wij geloven dat jullie experten zijn in jullie eigen situatie. We spreken ieders mogelijkheden en krachten aan om bij te dragen tot ondersteuning van jou en je gezin.

Je gezin komt in zijn kracht met mensen rondom jou. Hierdoor voel je je gesteund en kan je weer verder. We gaan uit van gedeelde verantwoordelijkheid. Iedereen die betrokken is bij jouw gezin en de veranderwens die jullie hebben, kan bijdragen tot die ondersteuning ervan. We vragen alle betrokkenen naar hun eigen aandeel en naar wat zij zelf kunnen doen om die situatie te verbeteren. Hierbij wordt er rekening gehouden met jullie tempo .

Rondetafelgesprek

Als de krachten en zorgen in beeld zijn gebracht, organiseren we met alle betrokkenen een rondetafelgesprek waar een gezinsplan wordt opgemaakt.

Samenleven is afspraken maken en compromissen sluiten. We ondernemen een gezamenlijke zoektocht naar de vragen en mogelijkheden die er in jouw gezin zijn, waarbij iedereen zich gehoord en erkend voelen. De afspraken die worden gemaakt schrijven we neer in het gezinsplan. Een gezinsplan is een dynamische kapstok waarin jouw vragen, zorgen en doelen concreet en visueel worden gemaakt. Dit plan groeit mee met jouw gezin. Er wordt een aanspreekpunt aangesteld die samen met de procesbegeleider het gezinsplan opvolgt en de evaluatie ervan organiseert.

Verandering vraagt communicatie. Het samen spreken en zoeken naar ondersteuning vormt de rode draad doorheen de zoektocht. Naar ieders verhaal en beleving van de situatie wordt geluisterd, om zo weer de regie over de situatie in eigen handen te krijgen en te houden.

Eerstelijnspsycholoog

Als je vragen hebt over de psychosociale of emotionele ontwikkeling van je kind of vragen met betrekking tot het ouderschap, dan kan je ook terecht bij de eerstelijnspsychologen van 1Gezin1Plan. Zij bieden een kortdurend begeleidingstraject van ongeveer een 5-tal sessies aan.

De eerstelijnspsycholoog van 1Gezin1Plan Voor- en Noorderkempen zet in op het signaleren van psychologische problemen bij kinderen en jongeren. Daarbij wordt ingezet op het verhogen van de veerkracht, zelfredzaamheid en autonomie van kinderen en jongeren, maar ook van ouders of van het hele gezin.

Afronding

De begeleiding van 1Gezin1Plan is er om jullie te helpen en te ondersteunen. Van zodra jullie het gevoel hebben dat de begeleiding niet meer nodig is, kunnen we ook vroegtijdig afronden.

Op het einde van de begeleiding is er een afrondingsgesprek met de procesbegeleider, en wie jullie belangrijk vinden om aanwezig te zijn. Er wordt er met jullie afgesproken welke verdere ondersteuning (eventueel) nodig is, zodat jij en jouw gezin weer verder kunnen.

In de loop van het proces en bij de afronding wordt de aanmelder, in overleg met jullie, op de hoogte gehouden en als het gewenst is, kan de aanmelder worden betrokken in het gezinsplan.

Wettelijk kader

Wat doen we met jouw gegevens?

Je gegevens worden bijgehouden in eCQare, een online, beveiligd cliëntdossier. In het cliëntdossier vind je de eigen contactgegevens en de contactgegevens van alle mensen die mee nadenken over het gezinsplan. Het cliëntdossier brengt alle informatie samen en helpt de procesbelegeider of eerstelijnspsycholoog om continue en kwaliteitsvolle hulp aan te bieden. Je hebt het recht op inzage van het elektronisch dossier en een elektronisch afschrift daarvan. Binnen de vijftien dagen na je aanvraag zullen we je inzage verlenen of een afschrift bezorgen.

 

Beroepsgeheim

Wij zijn als hulpverlener gebonden aan gezamenlijk beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat jullie verhaal en gegevens tussen ons en ons team blijven. Wanneer andere diensten en/of hulpverleners informatie over jullie vragen dan hebben we hiervoor eerst jullie toestemming nodig.

Wanneer binnen jullie gezin aan ons gevraagd wordt om bepaalde zaken niet met elkaar te delen, willen we dit respecteren. Tegelijkertijd streven we steeds naar een open communicatie tussen alle gezinsleden.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en rapportageplicht

Wanneer er dingen gebeuren die een ernstig negatief effect (kunnen) hebben op het psychisch of fysisch welzijn van kinderen, dragen wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de nodige stappen te ondernemen en/of de aanmelder op de hoogte te brengen.

We streven ernaar om dit steeds vooraf met je te bespreken en je op de hoogte te brengen van de stappen die we zullen ondernemen. Als deze gesprekken geen verandering brengen in de situatie en we nog steeds bezorgd zijn over de veiligheid kunnen we de hulp inroepen van andere instanties.

 

Samenwerking met Jeugdrechtbank

Wanneer de Jeugdrechtbank betrokken is, houden wij hen op de hoogte van het verloop van onze contacten. We vragen aan de betrokken consulent om basisvoorwaarden op te stellen, van waaruit het gezinsplan kan opgebouwd worden.

 

Klachtenprocedure

Als u vragen of bedenkingen heeft aangaande onze manier van werken, de manier waarop u benaderd wordt en/of u heeft een daadwerkelijke klacht nodigen wij u uit om dit met ons te bespreken. Wij beschouwen dit als een vorm van feedback in verband met onze werking en waarderen het dat je deze aan ons wil geven. Deze feedback helpt ons om onze werkwijze verder bij te sturen en te verbeteren waar nodig.

 

Je kan de volgende stappen nemen om een ontevredenheid of klacht op te volgen:

Stap 1: spreek erover met je procesbegeleider

Stap 2: Is je probleem hiermee nog niet opgelost, neem dan contact op met de coördinator – Marijke Huybrechts, via mhuybrechts@olo.be of 0490/44 52 07.

Stap 3: Als een jongere, ouder of betrokkene een klacht heeft over de hulpverlening georganiseerd door Jongerenwelzijn, kan je daarvoor ook terecht bij JO‑lijn. JO-lijn is de luisterlijn van Jongerenwelzijn. Zoek je informatie, advies of heb je klachten? Bel dan op het gratis nummer  0800 900 33.

 

Verdere informatie inzake het wettelijk kader en de rechten van ouders en kinderen binnen de jeugdhulp vind je op: https://www.vlaanderen.be/publicaties/de-rechten-van-kinderen-in-de-jeugdhulp-2