Over ons

Een kort woordje over ons ontstaan

Om meer en sneller beschikbare jeugdhulp te krijgen riep de Vlaamse overheid alle jeugdhulporganisaties en lokale besturen op om in 16 afgebakende gebieden een samenwerkingsverband te vormen dat heel Vlaanderen en Brussel dekt. Elk samenwerkingsverband ontvangt jaarlijks extra middelen om de doelstellingen van 1Gezin 1Plan waar te maken.

 

1Gezin 1Plan zorgt voor een snel en flexibel aanbod dat wordt ingezet wanneer modules uit de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp niet dadelijk beschikbaar zijn (denk aan contextbegeleiding, psychologische hulp, begeleiding door het CAW, pedagogische en/of mobiele begeleiding door een CKG, begeleiding door een VAPH-voorziening, …) en de jongere of het gezin niet kunnen wachten op hulp. Wanneer verschillende organisaties met dezelfde jongere of hetzelfde gezin werken maken zij één gezamenlijk plan samen met de jongere of het gezin.

Doelstellingen

De doelstelling van 1Gezin 1Plan bestaat erin om:

  1. Alle jeugdhulpvragen binnen de maand op te nemen
  2. Eén plan per gezin te maken wanneer verschillende hulpverleners betrokken zijn
  3. Eén aanspreekpunt te bieden aan het gezin
  4. Een flexibel ondersteuningsaanbod te bieden wanneer het nodige aanbod niet direct beschikbaar is
  5. Eerstelijnspsychologische functie aan te bieden

Meer informatie vind je hier.

 

Het team 1Gezin 1Plan Voor- en Noorderkempen

1Gezin 1Plan Voor- en Noorderkempen bestaat uit 2 teams in elke eerstelijnszone:

  • Team Voorkempen werkt in Brecht, Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel
  • Team Noorderkempen werkt in Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel

Elk team bestaat uit 9 à 10 procesbegeleiders en 2 eerstelijnspsychologen. Ze werken allemaal deeltijds in verschillende organisaties die jeugdhulp aanbieden en deeltijds in het team van 1Gezin 1Plan. Hierdoor ontstaat er een intersectorale samenwerking binnen de jeugdhulp in de regio.

De medewerkers worden deeltijds of een kwart tewerkgesteld binnen 1Gezin 1Plan. Daarnaast werken zo nog een deel van hun werktijd binnen de moederorganisatie.

 

Het samenwerkingsverband en de stuurgroep

1Gezin 1Plan Voor- en Noorderkempen is een samenwerkingsverband tussen:

  • alle organisaties die Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (RTJ) aanbieden in de regio
  • de CGG’s
  • en andere partners zoals de Huizen van het Kind, het CLB, de lokale besturen en nog vele andere diensten die eerstelijnshulpverlening aanbieden.

1Gezin 1Plan zet dan ook in op ontmoeting, afstemming en samenwerking tussen partners RTJ, dit met oog op een sterk aanbod RTJ in de regio.

 

De volgende partners vanuit de gespecialiseerde RTJ-diensten en -voorzieningen hebben elk een halftijdse medewerker afgevaardigd naar het intersectorale team:

Samenwerking met vrijwilligersorganisaties

We streven ernaar om mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouders, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven, enz.  een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen. Burgerinitiatieven nemen hier een belangrijke plaats in.

 

We werken samen met de verschillende burgerinitiatieven van Burgers Aan Zet, meer bepaald met:

 


Bij Eigen Kracht Centrale wordt vooral ingezet op de kansen om als gezin zelf oplossingen te vinden door een Eigen Kracht-conferentie te organiseren, samen met de mensen die ze goed kennen en zelf kiezen. Een Eigen Kracht-coördinator is een vrijwilliger, die het gezin ondersteunt bij de organisatie van een conferentie. Samen met mensen die vertrouwd zijn voor het gezin wordt er nagedacht over mogelijke oplossingen en wordt er een plan van aanpak gemaakt voor de toekomst. 
 
Een medewerker van EKC is lid van de stuurgroep en neemt maandelijks deel aan de teamvergaderingen van 1Gezin 1Plan. De insteek van EKC is belangrijk bij de bespreking van nieuwe aanmeldingen en lopende dossiers. EKC trajecten kunnen worden ingezet om de hulpverlening te ondersteunen. De medewerker van EKC kan de brug slaan tussen de hulpverlening en vrijwilligers in de regio. De inzet van een onpartijdige, faciliterende en ondersteunende vrijwilliger geeft een boost aan het krachtgericht werken en de regie bij het gezin leggen.

DOMO Antwerpse Kempen of “Door Ondersteunen Mee Opvoeden” is een vrijwilligersorganisatie die vindt dat elk gezin recht heeft op de nodige sociale steun om hun hindernissen aan te pakken. Daarom gaan ze voor een gezin heel graag op zoek naar een vrijwilliger die de nodige ondersteuning kan bieden. 
De enthousiaste Domo-vrijwilligers zijn geen hulpverleners, maar gaan vanuit hun hart mee op weg. Eén vrijwilliger ondersteunt één gezin en dit gedurende een periode van minstens 12 maanden. 
 
Tussen DOMO en 1Gezin 1Plan is er regelmatig overleg en er is ook een afgevaardigde aanwezig op de stuurgroep. DOMO zet middelen in om de werking van DOMO in de ELZ Voor- en Noorderkempen verder uit te breiden en natuurlijk ook op casusniveau ondersteunend te werken tussen de beide werkingen.